WELKOM WELKOM
Welkom op de website van Hervormde Gemeente De Purmer, ook wel bekend onder de naam ‘Purmerkerk’, Westerweg 50 in Purmerend. We behoren tot de Protestantse Kerk Nederland.

MEDEDELING

Er zijn reguliere diensten in de Purmerkerk met maximaal 30 bezoekers! We volgen de richtlijnen van het RIVM en houden ons aan de regels, ook als ze eventueel weer aangepast of aangescherpt worden. 


Protocol kerkdiensten!
Vriendelijk verzoeken wij u daarom om aan onderstaande regels mee te werken. Voorlopig zingen we nog niet. Bij de ingang van de kerk staan de ouderling en de diaken van dienst om mensen de regels uit te leggen. Hieronder staan de regels waarin wij en u ons moeten houden.
 
  • Vanaf nu mogen er maximaal 30 bezoekers in de kerk aanwezig zijn mits de anderhalve meter afstand wordt gehandhaafd.
 
  • Bezoekers moeten erop gewezen worden dat de handen met vloeibare zeep of gel moeten worden gereinigd. Er staat handgel bij de ingang van de kerk.
 
  • Er mogen geen handen worden gegeven. Een knik of lichte buiging is prima.
 
  • Er mag niet worden gezongen. Dit geldt voor binnen en buiten.
 
  • Bij de ingang van de kerk is een lijst waarop bezoekers aan de kerkdienst worden bijgehouden (naam en adres). Deze lijst moet ongeveer 3 weken bewaard blijven en wordt daarna vernietigd. dit i.v.m. een eventuele uitbraak van het virus.
 
  • Kerkgangers worden verzocht plaats te nemen op de gereedstaande stoelen en banken met de beoogde afstand van 1,5 meter. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 
  • Er mag niet gecollecteerd worden met zakken of lange stokken. Bij de uitgang staan schalen.
 
  • Na de dienst koffiedrinken mag weer maar de afstand van 1,5 meter moet gewaarborgd zijn. Koffiedrinken is op de plek waar u zit, kopjes zijn neergezet, er wordt rond gegaan met kannen koffie/thee.

Voor eventuele verdere informatie: ds. Henri Frölich Email: ahfrolich@gmail.com
 

Introductie op onze gemeente
Van oudsher zijn wij een agrarisch georiënteerde gemeenschap.
Sinds de bestemming van Purmerend als forenzenstad is de samenstelling van de bevolking en dus ook de gemeente aanzienlijk gewijzigd. Een rijke verscheidenheid aan mensen vormt nu het hart van onze kerk. De Purmerkerk is al decennia lang een hartelijke en warme gemeenschap, bestaande uit mensen die met hun verschillende geloofs-overtuigingen zich graag openstellen voor de bijbelse verhalen, andere bronnen van geloof en idealisme en elkaar. 
Wie dan toch een etiket op ons wil plakken: ja, we zijn vrijzinnig en al jaren samen op weg met hervormden, gereformeerden, katholieken, antroposofen, humanisten, doopsgezinden, remonstranten, etc. in onze gemeenschap. In die grote grote verscheidenheid van denken en geloven ervaren we kracht. 
In die traditie gaan we uit van de volgende elementen (ons aangereikt via de V.V.P. (Vereniging Vrijzinnig Protestanten): een vrije, kritische, door actualiteit geïnspireerde omgang met de bijbel; inzet tot voortdurende vernieuwing van geloofstaal; voorkeur voor een persoonlijke geloofsovertuiging boven het klakkeloos aanvaarden van een klassieke geloofsbelijdenis; zorg om de menselijkheid in de cultuur en de maatschappij. In de Purmerkerk pretenderen we dus niet de 'waarheid' in pacht te hebben, maar zoeken we samen naar wat waardevol is of kan zijn in ons leven. In de diensten, voorgegaan door de vaste voorganger en door gastsprekers komen steeds weer andere geluiden aan de orde. In de verschillende kringen (van jong tot oud) praten we met elkaar over wat in de wereld speelt en wat ons beweegt. Wat de onderlinge contacten betreft: we worden - naar eigen inzicht, zorg en/of vriendschap - betrokken bij elkaar. Dankzij de koffie of thee na de dienst is er volop ruimte voor ontmoeting en verdieping, zo men dat wil.

Het motto van onze kerk is:
“Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid” (2 Korinte 3: 17)

Kerkbestuur van de Purmerkerk
Het bestuur van de Purmerkerk bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter van de kerkenraad: vacant
Jan de Heer, kerkrentmeester
Maarten Kool, administrerend diaken
Carla van Es, diaken
Henk Prinsze, administrerend kerkrentmeester
Barend Swier, ouderling
Naomi Walboom-Pormes, ouderling
Gerrie Zijp, kerkrentmeester
Chris Démoed, scriba

De kerkeraad wordt bijgestaan door Dik Rinkel o.a. als notulist en Adri van Moorsel o.a. als penningmeester.

Voor contactinformatie klik hier

Voorganger: ds. Henri Frölich

De Hervormde Gemeente ’De Purmer’ geeft het Purmerkerkblad uit.
Dit blad verschijnt 6 x per jaar en een abonnement kost € 15 per jaar.
Naast gemeentenieuws is er ruimte voor allerlei artikelen en gedichten.

Email: purmerkerk@hotmail.com

terug