WELKOM WELKOM
Welkom op de website van Hervormde Gemeente De Purmer, ook wel bekend onder de naam ‘Purmerkerk’, Westerweg 50 in Purmerend. We behoren tot de Protestantse Kerk Nederland.

Mededeling

Gezien de lockdown waarin we nu met z’n allen zitten hebben we als kerkenraad van de Purmerkerk helaas moeten besluiten in ieder geval t/m zondag 17 januari geen diensten met publiek meer te houden. Dus ook met Kerst zijn er geen vieringen die kunnen worden bezocht in de Purmerkerk. We proberen digitaal vieringen aan te bieden en de opnames daarvan worden verspreid via onze nieuwsbrief. Mocht u deze nieuwsbrief graag willen ontvangen dan kunt u daarover mailen naar purmerkerk@hotmail.com met in het onderwerp: aanmelden nieuwsbrief.


Kerst 2020

Kerst 2020 is anders dan andere kerstfeesten. Wanneer ik dit stukje schrijf wachten we op extra maatregelen die helaas getroffen gaan worden om het coronavirus toch weer verder terug te dringen. We worden zo langzamerhand met z’n allen steeds meer corona moe. Maar daar heeft het virus helaas geen enkele boodschap aan. Dus komen er extra beperkingen. Juist in deze tijd kunnen we dus wel wat lichtpuntjes gebruiken. Het thema van de afgelopen adventsperiode was dan ook ‘Dichtbij het licht’. Het kerstlicht staat voor mij symbool voor het goede dat wij in onszelf opdiepen; voor de zachte krachten die we vinden; voor het duister dat we verdrijven, juist ook in deze voor velen lastige periode. We lazen deze weken woorden van Jesaja en hij vertelt over schitterend licht en vreugde, over het slavenjuk dat wordt afgeworpen en de langdurende vrede. Het kan heus zo gaan, zegt hij, laat je kop niet hangen, geloof erin! Jesaja schreef in een tijd waarin het joodse volk in bange dagen hoopte op de komst van de Messias, de door God gezonden redder. Veel Bijbelse verhalen zijn verhalen van hoop, die mensen elkaar vertelden om het geloof in hun visioen te redden en te blijven uitkijken naar de komst van de Messias. Maar de joodse traditie leert ook dat die Messias zich in ieder van ons bevindt. Al die verhalen gaan over het reikhalzend uitzien naar de redder, maar doen tegelijk de oproep om die redder te zijn. Ook ik moet licht zijn dat tot leven wekt. Ook ik moet verhalen van hoop vertellen en zo nodig een appel doen op een ander. Maar kan ik dat? Heb ik voldoende geloof daarvoor? En durf ik dat?  Gelukkig hoef ik het niet alleen te doen en draait het niet alleen om mijzelf, ook dat leren we keer op keer uit al die Bijbelverhalen. Huub Oosterhuis dichtte eens: 'Maar er was daglicht, alle dagen, wat er ook gebeurde, alsof wij liepen over een onzichtbaar weefsel boven de afgrond gespannen, dat niet scheurde.' Hoe onzichtbaar ook, dat weefsel draagt ons. Als we dat geloven en als we erop vertrouwen dat er alle dagen daglicht is, wat er ook gebeurt, dan moeten wij toch ook licht voor elkaar kunnen zijn, licht dat ziende maakt en tot leven wekt?  

Ik wens u veel licht en hoop voor de Kerstdagen en alle dagen daarna!

Ds. Henri FrölichMEDEDELING

Voorlopig geen kerkdiensten in de Purmerkerk! We volgen de richtlijnen van het RIVM en houden ons aan de regels, ook als ze eventueel weer aangepast of aangescherpt worden. 


Protocol kerkdiensten!
Vriendelijk verzoeken wij u daarom om aan onderstaande regels mee te werken. Voorlopig zingen we nog niet. Bij de ingang van de kerk staan de ouderling en de diaken van dienst om mensen de regels uit te leggen. Hieronder staan de regels waarin wij en u ons moeten houden.
 
  • Vanaf nu mogen er maximaal 30 bezoekers in de kerk aanwezig zijn mits de anderhalve meter afstand wordt gehandhaafd.
 
  • Bezoekers moeten erop gewezen worden dat de handen met vloeibare zeep of gel moeten worden gereinigd. Er staat handgel bij de ingang van de kerk.
 
  • Er mogen geen handen worden gegeven. Een knik of lichte buiging is prima.
 
  • Er mag niet worden gezongen. Dit geldt voor binnen en buiten.
 
  • Bij de ingang van de kerk is een lijst waarop bezoekers aan de kerkdienst worden bijgehouden (naam en adres). Deze lijst moet ongeveer 3 weken bewaard blijven en wordt daarna vernietigd. dit i.v.m. een eventuele uitbraak van het virus.
 
  • Kerkgangers worden verzocht plaats te nemen op de gereedstaande stoelen en banken met de beoogde afstand van 1,5 meter. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 
  • Er mag niet gecollecteerd worden met zakken of lange stokken. Bij de uitgang staan schalen.
 
  • Na de dienst koffiedrinken mag weer maar de afstand van 1,5 meter moet gewaarborgd zijn. Koffiedrinken is op de plek waar u zit, kopjes zijn neergezet, er wordt rond gegaan met kannen koffie/thee.

Voor eventuele verdere informatie: ds. Henri Frölich Email: ahfrolich@gmail.com
 

Introductie op onze gemeente
Van oudsher zijn wij een agrarisch georiënteerde gemeenschap.
Sinds de bestemming van Purmerend als forenzenstad is de samenstelling van de bevolking en dus ook de gemeente aanzienlijk gewijzigd. Een rijke verscheidenheid aan mensen vormt nu het hart van onze kerk. De Purmerkerk is al decennia lang een hartelijke en warme gemeenschap, bestaande uit mensen die met hun verschillende geloofs-overtuigingen zich graag openstellen voor de bijbelse verhalen, andere bronnen van geloof en idealisme en elkaar. 
Wie dan toch een etiket op ons wil plakken: ja, we zijn vrijzinnig en al jaren samen op weg met hervormden, gereformeerden, katholieken, antroposofen, humanisten, doopsgezinden, remonstranten, etc. in onze gemeenschap. In die grote grote verscheidenheid van denken en geloven ervaren we kracht. 
In die traditie gaan we uit van de volgende elementen (ons aangereikt via de V.V.P. (Vereniging Vrijzinnig Protestanten): een vrije, kritische, door actualiteit geïnspireerde omgang met de bijbel; inzet tot voortdurende vernieuwing van geloofstaal; voorkeur voor een persoonlijke geloofsovertuiging boven het klakkeloos aanvaarden van een klassieke geloofsbelijdenis; zorg om de menselijkheid in de cultuur en de maatschappij. In de Purmerkerk pretenderen we dus niet de 'waarheid' in pacht te hebben, maar zoeken we samen naar wat waardevol is of kan zijn in ons leven. In de diensten, voorgegaan door de vaste voorganger en door gastsprekers komen steeds weer andere geluiden aan de orde. In de verschillende kringen (van jong tot oud) praten we met elkaar over wat in de wereld speelt en wat ons beweegt. Wat de onderlinge contacten betreft: we worden - naar eigen inzicht, zorg en/of vriendschap - betrokken bij elkaar. Dankzij de koffie of thee na de dienst is er volop ruimte voor ontmoeting en verdieping, zo men dat wil.

Het motto van onze kerk is:
“Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid” (2 Korinte 3: 17)

Kerkbestuur van de Purmerkerk
Het bestuur van de Purmerkerk bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter van de kerkenraad: vacant
Jan de Heer, kerkrentmeester
Maarten Kool, administrerend diaken
Carla van Es, diaken
Henk Prinsze, administrerend kerkrentmeester
Barend Swier, ouderling
Naomi Walboom-Pormes, ouderling
Gerrie Zijp, kerkrentmeester
Chris Démoed, scriba

De kerkeraad wordt bijgestaan door Dik Rinkel o.a. als notulist en Adri van Moorsel o.a. als penningmeester.

Voor contactinformatie klik hier

Voorganger: ds. Henri Frölich

De Hervormde Gemeente ’De Purmer’ geeft het Purmerkerkblad uit.
Dit blad verschijnt 6 x per jaar en een abonnement kost € 15 per jaar.
Naast gemeentenieuws is er ruimte voor allerlei artikelen en gedichten.

Email: purmerkerk@hotmail.com

terug