Contact Contact

Hervormde Gemeente de Purmer
behorend bij de Protestantse Kerk Nederland
Westerweg 50 
1445 AD Purmerend 
E-mail: 
Bankrekening nummer: NL85INGB0000164069  
t.n.v. PKN Hervormde Gemeente De Purmer, 1481 AP Purmer

Voorganger: ds. Henri Frölich 
telefoon: 06 24 84 16 92
E-mail: 

Scriba: Chris Démoed
telefoon: 0299 427578 
E-mail: 

Koster: Sanne Gramberg, 06 51937713

terug